WSSiP w Łodzi

Anka Krystyniak i jej symbole szczęścia

foto: Anka Krystyniak

W ubiegły week­end, 7 i 8 maja w war­szaw­skich Ar­ka­dach Ku­bic­kie­go, można było zro­bi­ć za­ku­py na 8. edy­cji tar­gów mody Hush War­saw. Warto było zwrócić uwagę na bi­żu­te­rię ab­sol­went­ki Wyż­szej Szko­ły Sztu­ki i Pro­jek­to­wa­nia w Łodzi Anki Krystyniak, wy­ko­rzy­stu­ją­cą pol­skie i war­szaw­skie sym­bo­le, takie jak sy­ren­ki, orły i krzy­że. Biżuterię tę noszą Ka­mil­la Baar, Maja Sa­blew­ska i Ma­riet­ta Żu­kow­ska. Na li­ście za­ku­pów zainteresowanych zna­leźć można było kol­czy­ki-skrzy­dła, na­szyj­ni­ki z krzy­ża­mi i sy­gnet z orłem. Wszyst­kie wy­ko­na­ne ze sre­bra i złota, wszyst­kie no­szą­ce in­dy­wi­du­al­ne pięt­no pro­jek­tant­ki.
Szczegóły: http://vumag.pl/