WSSiP w Łodzi

O uczelni
Schody

Oczekiwania młodego pokolenia zafascynowanego wysoką technologią produktów rynkowych, Internetem i uczestnictwem w kulturze świata bez granic, wymuszają zmianę procesów dydaktycznych w zapatrzonym w siebie akademizmie. WSSiP wpisała te oczekiwania w swoją ideę kształcenia. Zachowując szacunek dla tradycji, dokonała transformacji od tradycyjnie pojętej akademii sztuk pięknych – czy wąsko specjalizowanej uczelni zawodowej – do uczelni otwartej na zachodzące zmiany cywilizacyjne i kulturowe. WSSiP jest jedyną w Polsce uczelnią, w której rozdźwięk pomiędzy architekturą budowli, a architekturą wnętrz został przywrócony do istoty architektury jako spójnej całości. To jedyna uczelnia w Polsce o najszerszym zakresie specjalności w dziedzinie wzornictwa. To trzecia uczelnia w Polsce prowadząca jednolite studia magisterskie fotograficzne i filmowe.

WSSiP jest uczelnią niedużą, elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką zespołów dydaktycznych, w skład których wchodzą profesorowie najlepszych uczelni w Polsce i uznani praktycy zawodu. Praca nad ideą uczelni, doświadczenie i świadomość zmian ukształtowały uczelnię o bezprecedensowej w Polsce strukturze organizacyjnej i współczesnym rozumieniu kształcenia dla przyszłości. Otwierając szeroko drzwi do własnej siedziby w zabytkowym pałacu Scheiblera, w pełni wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, bibliotekę i Galerię Wystawienniczą, uczelnia kształci studentów ambitnych, pracowitych,  mogących ponieść koszty wysoko cenionego wykształcenia w preferowanych społecznie zawodach twórczych. Początek nowego stulecia odsłonił formowanie się nowej rzeczywistości, w której studenci i absolwenci łódzkiej WSSiP swoimi osiągnięciami potwierdzają wartość przekazanej wiedzy i umiejętności.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi uruchomiona decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1998 roku posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów. To uczelnia niepubliczna o niepowtarzalnej strukturze organizacyjnej, kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu o szerokim wachlarzu specjalności. Uczelnia mieści się w zabytkowym pałacu Scheiblera w równie zabytkowym kwartale miasta tzw. „Księżego Młyna” obok Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej , Telewizyjnej i Teatralnej tzw. „Filmówki”, muzeum kinematografii, filii Muzeum Sztuki, Muzeum książki oraz parku „Źródliska”.
WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (Studia I Stopnia licencjackie i inżynierskie) jak i na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające i jednolite II Stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

WSSiP w Łodzi jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku studiów architektura wnętrz, wzornictwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Uczelnia jest jedną z trzech uczelni w Polsce, wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii.

Uczelnia jest też trzecią uczelnią w kraju, prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa – Kierunek wpisany na Listę Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z dziesięciu kierunków studiów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna realizuje bogaty program studiów w znakomicie wyposażonych pracowniach, warsztatach, atelier filmowym i fotograficznym, przygotowujący do przyszłej pracy zarówno projektowej oraz twórczej i naukowo-badawczej.

Uczelnia prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii oraz Policealne Studium Projektowania i Reklamy, do którego przyjmujemy bez matury.Studium Aktorskie w Łodzi